ऋण आवेदन फाराम

पुरुष महिला

माग गरेको ऋणको विवरण

धितोको विवरण

अनिवार्य अवश्यक कागजात

कृपया तल दिइएका कागजत सबै पठाउनुहोला:

  • नगरिकताको स्क्यान कपी
  • पुर्जा
  • तिरो तिरेको रसिद
  • चारकिल्ला प्रमणित
  • फिल्ड नक्सा
  • घरको निर्माण सम्पन्न
  • घरको कर तिरेको रसिद
  • घरको नक्सा