सदस्यता आवेदन फारम

श्रीमान अध्यक्ष्यज्यु,
सहकारी एन्,नियमावली,संस्थाको विनियम्,निती नियम र संस्थाले तोकेअनुसारको शर्तहरु पालना गर्ने गरी सदस्यताको लागी कित्ता शेयार खरिद गर्न रु संस्थामा जम्मा गरी यो निवेदन पेश गरेको छु। मैले समान प्रकृतिको अन्य सहकारी संस्थामा सदस्यता नलिएकोले यस संस्थाको सदस्यता प्रदान गरी सधाराण/नियमित/वाल/मासिक/खुत्रुके बचत खाता पनि सन्चालन गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

निवेदकको विवरण

परिवारिक विवरण

नाता पुरा नाम कैफियत
श्रीमान / श्रीमती
बुवा
आमा
हजुरबुवा
ससुरा (यदी महिला)

ठेगानानिवेदक वा नजिकको नतेदारको रोजगार सम्ब्न्धी थप जानकारी र सम्पर्क न. :

स्ंरक्षकको/ईच्छाएको ब्यक्तिको विवरण

सदस्यको लागि सिफरिस गर्ने

निवेदक श्री लाई यस संस्थाको सदस्यता प्रदान गरिदिनुहुन सिफरिस गर्दछु ।