आवाश ऋण

संस्थाका सदस्यलाई घर निर्माण, तयारी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्नको लागि ८ बर्ष अवधिको लागि १४ प्रतिशत ब्याज दरमा यो ऋण उपलब्ध गराइनेछ । यो ऋण स्वीकृत भएका ऋण रकमको ५० प्रतिशत ६० किस्ता गरी बिभाजन गरिनेछ ।

टिप्पणीहरू