एम्बुलेन्स-सुविधा

एम्बुलेन्स सेवा संस्थाका सदस्यहरुलाई एम्बुलेन्स प्रयोग गरे बापत एक वर्षमा बढीमा ३(तीन) पटक सम्म शोध भर्ना हुने गरी एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिएको छ ।

टिप्पणीहरू