काजकिरिया खर्च

काजक्रिया सहयोग रकम सदस्यको परिवारको मृत्यु भएमा रु. ५,०००।– (अक्षरेपि पाँच हजार) र सदस्यको मुत्यु भएमा रु.५,०००।– देखि रु.१५,०००।– (अक्षरेपि पाँच हजार देखि रु.पन्ध्र हजार रुपैंयाँ) सम्म उपलब्ध गराइनेछ । सक्रिय बचत नभएको अवस्थामा सदस्यको सक्रियताको आधारमा १००% (शत प्रतिशत), ७५% (पचहत्तर प्रतिशत) र ५०% (पचास प्रतिशत) रकम प्रदान गरिनेछ ।

टिप्पणीहरू