दुर्घटना-विमा

दुर्घटना क्षती सहयोग संचालक समितिले तोकेको सीमामा नबढ्ने गरी अधिकतम् रु.२,००,०००।– (अक्षरेपी दुई लाख रुपैंयाँ) सम्म उपलब्ध गराउने छ ।

टिप्पणीहरू