बचत जमानत ऋण

नियमित बचत ऋण :

नियमित बचतमा १ बर्ष पुगी १२ किस्ता रकम जम्मा गरेपछि जम्मा भएको रकमको २ गुणा रकम १ जना सदस्यको धनजमानीमा १२ प्रतिशत ब्याज दरमा सदस्यले ऋण लिन पाउनेछ । यो ऋण बर्षमा दुई पटक मात्र उपलब्ध गराइनेछ । यो ऋणमा अनिबार्य मासिक किस्ता बुझाउनु पर्नेछ ।

बचत जमानी ऋण :

सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको कुनै पनि बचत रकम आफ्नै वा अन्य कुनै सदस्यको बचत रकमको सुरक्षणमा बचत रकमको ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सकिनेछ । यो ऋणको ब्याज र १२ प्रतिशतमा नघट्ने गरी बचतमा दिएको ब्याज दरमा थप २ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कायम गरिएको छ ।

आवधिक बचत ऋण:

निश्चित अवधिकोलागि बचत गरेको आवधिक बचतको सामान्य अवस्थामा ९० प्रतिशतसम्म र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्वन्धित ब्यक्तिको संस्थामा गरेको अन्य कारोबारको आधारमा १०० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । यो ऋणको ब्याज दर बचतमा प्रदान गरिएको ब्याज दरमा थप २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने गरी कायम गरिएको छ ।

टिप्पणीहरू