बिशेष बचत

संस्थाका सदस्यहरूले न्युनतम रु ५०,०००।‐ बाट यो बचत खाता खोल्न सक्नेछन । यस बचत खातामा आवश्यकता अनुसार न्युनतम रकम नघट्ने गरी जति पनि रकम जम्मा र झिक्न सकिनेछ । यस बचत खातामा न्युनतम ८ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिएको छ ।

टिप्पणीहरू