शव-वाहन सुविधा

संस्थाका सदस्य र सदस्यका परिवारको मृत्यु भई संस्थाको शवबाहन सेवा प्रयोग गरेमा संचालक समितिले तोके बमोजिमको रकम नबढ्ने गरी बिल बमोजिमको रकम शोधभर्ना दिइनेछ ।

टिप्पणीहरू